Innehåll och omfattning i MI kurser.

MINT-Nordic är en förening för Nordiska medlemmar av MINT Inc. där en av uppgifterna är att främja god praxis och hög kvalitet vid kurser i motiverande samtal.

Nedan följer en rekommendation av vad MINT-Nordic anser att olika format av utbildningar ska innehålla för att erhålla god kvalité av kursens genomförande som gynnar kursdeltagare och organisationens utveckling.

Motiverande samtal är lätt att förstå, fast mycket svårare att tillämpa (Miller, Rollnick, 2009). Motiverande samtal kan läras genom träning av färdigheter och kompetenser. Inlärningsprocessen består av utbildning, handledning och återkoppling/feedback på egna inspelade samtal (Miller et al, 2004).

I alla nivåer av träning/utbildning bör följande fyra kärnområden ingå eftersom de har samband med positiva effekter;
- Empati och empatisk kommunikation (Norcross, 2002; Miller & Baca, 1983; Valle, 1981)
- Minskande av beteenden icke förenliga med MI (Apodaca & Longabaugh, 2009; Gaume et al, 2009)
- Att arbeta med förändringsprat.(Amrhein et al, 2003; Moyers et al, 2007)

Konsultering, implementering och handledning i motiverande samtal

Forskning visar att tillämpning av motiverande samtal (och vuxeninlärning) oftast kräver mer än några utbildningsdagar (Miller et al, 2004) och här anser MINT-Nordic att pågående och fortgående handledning/träning med fokus på deltagarnas dagliga arbetsförhållanden är det bästa sättet att befästa och kvalitetssäkra användandet av MI.
Professionell ”kodarfeedback” på inspelade samtal har visat sig vara av stor betydelse (Miller et al, 2004; Moyers et al, 2005), och kodningslabb finns bl.a. i Stockholm för samtal på svenska och engelska; MIC Lab, på karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning, http://www.miclab.org/

Handledning och feedback kan kopplas samman med introduktion/grundutbildning och ska kopplas samman med avancerad utbildning. Minst två handledningstillfällen/termin rekommenderas.

1) Information/inspiration till motiverande samtal

Presentation av Motiverande Samtal där deltagarna ges information om de fyra kärnområdena.
Rekommenderas innehålla någon/några enklare övning/ar så att deltagarna kan få prova på att använda Motiverande Samtal.
Formatet är styrande undervisande och introduktionen är till för att inspirera och skapa intresse för användande av Motiverande Samtal.
Rekommenderad tid 1-8 timmar.

2) Introduktion/grundutbildning i motiverande samtal

Introduktionen ska ge en förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal samt hur man kan fortsätta att lära sig det.
Bör innehålla ett flertal olika fokus, t.ex.
Att förstå, träna på och tillämpa förhållningssättet i motiverande samtal, MI-anda, visa/förmedla empati och guidning i samtalet.
Att träna på och tillämpa samtalsfärdigheterna; (Öppna frågor, Affirmationer, Reflektivt lyssnande, Sammanfattningar); för att kunna tillämpa de fyra kärnområdena.
Att instrueras i och få möjlighet att prova på hur man arbetar med olika former av klient-/patientprat.
Att arbeta med ambivalens, hur man känner igen och kan förebygga motstånd.
Att känna igen förändringsprat och hur man lockar fram detsamma.
Att arbeta med åtaganden och förändringsplan.
Att introduceras till betydelsen av kodning av samtal och återkoppling (empiri/evidens).
Formatet är guidande undervisande, praktiska övningar med medföljande ”debriefings”; rollmodellering; Video/DVD filmer som analyseras med ovanstående fokus.
Rekommenderad tid 2-4 heldagar.

3) Avancerad utbildning i motiverande samtal

Utbildning i mer avancerad klinisk tillämpning i motiverande samtal som fortsätter på introduktion i motiverande samtal.
Formen är fortfarande lyssnande/guidande och undervisande, fast mindre didaktisk undervisning och innehåller mer praktiska övningar och större deltagaransvar.
Under den avancerade utbildningen ska deltagarna observeras med avseende på färdigheter i tillämpning av motiverande samtal och få utvärdering och återkoppling på sina färdigheter av varandra och/eller få feedback av någon mer erfaren praktiker av motiverande samtal.
För att kunna få feedback på sitt samtal så behöver tränaren ha möjlighet att lyssna på deltagarnas motiverande samtal. Samtalet är vanligtvis en ljudinspelning men kan också vara på film.
Återkopplingen på samtalet ges med mätinstrument som t.ex. MITI 3.1 (Moyers et al., 2010); MISC 2.0 (Miller et al. 2003); MIST (Madson et al., 2005).
Rekommenderad tid öppet.

Litteratur

Amrhein, P.C., Miller, W.R., Yahne, C.E., Palmer, M., & Fulcher, L. (2003) Client Commitment Language During Motivational Interviewing Predicts Behavior Outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 862-878.
Apodaca, T. R., & Longabaugh, R. (2009) Mechanisms of change in motivational interviewing: a review and preliminary evaluation of the evidence. Addiction, 104, 705-715.
Gaume, J., et al., 2009. Counselor skill influences outcomes of brief motivation interventions. Journal of Substance Abuse Treatment 37(2):151-159.
Madson, M. B., Campbell, T. C., Barrett, D. E., Brondino, M. J., & Melchert, T. P. (2005). Development of the motivational interviewing supervision and training scale. Psychology of Addictive Behaviors, 19, 303−310.
Miller, W.R., & Baca, L. M. (1983). Two year follow-up of bibliotherapy and therapist- directed controlled drinking training for problem drinkers. Behavior Therapy, 14, 441-448
Miller, W. R., Moyers, T. B., Ernst, D., & Amrhein, P. (2003). Manual for the motivational interviewing skill code (2nd ed.). Unpublished manual, University of New Mexico. Available at: http://www.motivationalinterview .org/
Miller W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B., Martinez J, & Pirritano M (2004) A randomized trial of methods to help clinicians learn motivational interviewing. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 72: 1050–1062.
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2009) Ten things that MI is not. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2009, 37, 129-140
Moyers, T. B:, Martin, T., Christopher, P. J., Houck, J. M., Tonigan, J. S., & Amrhein, P. (2007) Client Language as a Mediator of Motivational Interviewing Efficacy: Where is the Evidence? Alcoholism: Clinical and Experimental Research ( ACER). Vol. 31 No 3. October, pp 1S-8S.
Moyers, T. B., Martin, T., Manuel, J. K., Miller, W.R, & Ernst, D (2010) Revised Global Scales: Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.1 (MITI 3.1).
Norcross, John, C. (red) (2002). Psychotherapy. Relationships that Work. Therapist contributions and responsiveness to patients. New York: Oxford press . In Bergin & Garfields Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. (5th edition) New York: Wiley
Valle, S.K. (1981). Interpersonal Functioning on Alcoholism Counselors and Treatment Outcome. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 42, 783-790.

Styrelsen MINT Nordic 2011-12-19

BilagaStorlek
Slutversion rek om utb.docx24.98 KB